مقالاتمقالات اجتماعی

سه راه برای کمک به موفقیت زنان مهاجر در بازار کار کانادا

 

بازار کار کانادا دارد با بحران روبرو می شود. کمااینکه پژوهش به عمل آمده از سوی هیئت رایزنی دولت مرکزی نشان می دهد که به سبب رو به سالمندی رفتن جمعیت کشور و میزان پایین زاد و ولد، کانادا تا هر اندازه که ممکن باشد به جذب استعداد نیاز دارد تا بتواند اقتصاد را قوی نگه دارد. با توجه به افزایش شمار زنان مهاجر و همزمان کمبود چشمگیر آنان در بازار کار، می توان نتیجه گرفت که این زنان از توانایی کمک به اقتصاد کشور برخوردارند. بااینهمه برای شاغل شدن با موانع گوناگونی روبرو می باشند.

مدنظر قرار دادن سه چالش زیر، درهای نوینی را به روی آنان می گشاید:

 

  • دسترسی به مهدکودک

 

 

 

نصب اپلیکیشن ایران جوان