استخدام


سوپر پروتئین جام جم
به کباب پز با تجربه و تعدادی Helper جهت
کار در آشپزخانه نیازمند است
Work Permit ضروری است
8190 Bayview Ave., Unit 1, Thornhill
647-890-4812