استخدام


به یک نفر با داشتن گواهینامه رانندگی جهت کار
Detailing (شست و شوی اتومبیل) نیازمندیم
اجازه کار در کانادا الزامی است
416-500-3469