استخدام


سوپر آوای اصفهان واقع در خیابان شپرد
نیازمند 2 نیروی کار فعال جهت کار در آشپزخانه نیازمند می باشد