استخدام


رستوران تفتان
به 3 نفر (خانم) برای
Cashier و سرو غذا
و 2 نفر کباب پز ماهر
نیازمند است
416-569-9992