استخدام


قصاب گوشت و مرغ، با سابقه
به صورت تمام وقت مورد نیاز می باشد
416-318-7576 علی