استخدام


Dufferin/Steeles
شبکه Angel TV از علاقمندان آماتور دعوت می کند
برای آموزش بازیگری و مجری گری و همکاری در
سریال سازی، بدون محدودیت سنی
(برای انجام تست دو دست لباس مناسب الزامیست.)
برای 45 دقیقه بازیگری تدوین شده $50
601 Magnetic Dr., Unit 25 M3J 3J2
647-607-3796