اجاره


Yonge/Davis (Newmarket)
بیسمنت 1 خوابه واک آوت، با 1 سرویس،
پارکینگ، لاندری مستقل، کاملا" بازسازی شده
با حیاط بزرگ، نزدیک بیمارستان
1/3 Utility+ $1200
905-237-5254