علم و دانش

آیا درمان بیماری های مادرزادی با قیچی ژنتیکی امکانپذیر است؟

گروهی از پژوهشگران آمریکایی از دانشگاه کمبریج، روش جدیدی برای استفاده از فن آوری کریسپر ابداع کرده اند. این روش برای استفاده از قیچی ژنتیکی، Prime Editing نامگذاری شده است. قیچی ژنتیکی یا فناوری کریسپر برای بریدن و جدا کردن یک ژن معیوب استفاده می شود. 

روش ابداعی این امکان را فراهم می کند که یک قطعه از DNA  بدون جدا کردن دو رشته درهم تنیده شده DNA، حذف یا جایگزین شود یا ترتیب آن تغییر یابد. 

فناوری کریسپر تا کنون دو رشته DNA  را از هم جدا می کرد تا بتواند یک قطعه از آن را خارج کند. اما هنگام پیوست دوباره این دو رشته احتمال داشت تغییراتی ناخواسته در ژنوم ایجاد شود. پژوهشگران آمریکایی می گویند روش جدید برای تصحیح تمامی بیماری های شناخته شده ژنتیکی در انسان تا 98 درصد کارآمد است. 

از نظر تئوری می توان از این روش در لقاح مصنوعی نیز برای تصحیح ژن ها استفاده کرد. روشی که پژوهشگران آمریکایی ابداع کرده اند، ابتدا بر روی گیاهان آزمایش خواهد شد.